Tilskudd kunst- og kulturarrangement

Tilskuddsordningen er opprettet for å sikre et bredt spekter av kunst- og kulturarrangementer i Haugesund. Midlene skal tjene som en motivasjon til å realisere prosjekter og en økonomisk sikkerhet for arrangørene. Det er et avgjørende vilkår at prosjektet eller arrangementet har som hovedformål å formidle kunst og kultur av god kvalitet. Nyskaping vektlegges særskilt.

Kriterier

  1. Det må søkes i forkant av arrangementet. I særlige tilfeller kan arrangementstilskuddet gis som et direkte tilskudd i forkant av arrangementet.
  2. Søknadsfristen er løpende.
  3. Det gis primært tilskudd til lokalbaserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner.
  4. Det gis tilskudd til kulturarrangementer og sceneproduksjoner innen musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur.
  5. Det kan også gis tilskudd til aktører uten tilhold Haugesund, når disse er ansvarlig for tiltak som skapes/gjennomføres i byen eller på annen måte kommer byen til gode.
  6. Institusjoner og organisasjoner som mottar årlig faste driftstilskudd, vil bli nedprioritert.
  7. For filmproduksjoner henvises søkere til Filmkraft Rogaland AS.
  8. Det gis ikke støtte til plateinnspillinger eller bokprosjekt.
  9. Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket, angitt målgruppe, formål, program og budsjett med oversikt over forventede inntekter og utgifter.
  10. Fristen for innsending av rapport/regnskap er to måneder etter gjennomføringen av arrangementet / tiltaket. Dersom rapport/regnskap ikke er mottatt innen angitt frist bortfaller tilsagnet automatisk.

For spørsmål, ta kontakt med oss på kif@haugesund.kommune.no