Tilskudd idrett

Idrettslag er selvstendige organisasjoner, ofte drevet av frivillige eller en kombinasjon av ansatte og frivillige. Haugesund kommunes rolle er å tilrettelegge gjennom tilskuddsordninger, anleggsutbygging og drift av idrettsanlegg samt andre anlegg for fysisk aktivitet.

INVESTERINGSTILSKUDD EGNE ANLEGG

Tilskuddsordningen skal gi støtte til bygging og/eller rehabilitering av egne anlegg. Haugesund kommune ønsker å støtte opp om frivillige lag og organisasjoner som ønsker å bygge egne anlegg, og vil gjennom investeringstilskudd kunne støtte opp om realisering av prosjekter i regi av frivilligheten.

Kriterier

Anlegg- og aktivitetsbehov som er omtalt i kommunale planer vil bli prioritert.

Anlegg som er spillemiddelberettiget må forholde seg til retningslinjer for spillemidler.

Det må være prosjekter som er bærekraftige, og det må kunne vises til en finansieringsplan og et realistisk driftsbudsjett.

Retningslinjer

Søkere kan få delvis tilskudd til planlegging, prosjektering og bygging/rehabilitering av egne anlegg. Andelen av den økonomiske rammen for støtteordningen vil være avhengig av antall søkere og behovet til dette formålet. Ordningen saksbehandles skjønnsmessig og det gjøres en prioritering mellom innkomne søknader til anlegg som legges frem til politisk behandling.

Maksimalt tilskudd vil være begrenset oppad til 1/3 av totalkostnaden i prosjektet, med et maksimalt tilskudd per anlegg på kr. 2 mill.

Evt. tilskudd gitt til planlegging vil kunne avkortes i fremtidig tilskudd til bygging.

Større kostnadskrevende anlegg med en kostnad på over kr. 15 mill. inkl. mva. vil bli vurdert særskilt.

Kommunen kan i spesielle tilfeller gi en bindende forhåndsuttalelse før investeringer innen universell utforming og enøktiltak.


For rehabilitering, universelle tiltak, og enøktiltak kreves tilstandsrapport/behovsanalyse utført av uavhengig faginstans (NS).

Søknadsfrist er 1. mars.

For spørsmål, ta kontakt med oss på kif@haugesund.kommune.no 

ARRANGEMENTSTILSKUDD

Tilskuddet skal bistå frivillige lag og organisasjoner til å kunne arrangere nasjonale og internasjonale arrangementer. Arrangementene bidrar til å utvikle Haugesund som en viktig arrangementsby med gode synergier på tvers av næringer på Haugalandet.

Kriterier

Alle frivillige lag og organisasjoner tilhørende Haugesund kan søke. Kommersielle aktører er som hovedregel ikke omfattet, men kan i særlige tilfeller bli vurdert.

Størrelse på tilskudd er opp til kr. 50.000. Tilskuddets størrelse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Grunnlag for støtte knyttes til kostnader med planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Søknadsfrist er 1. mars.

For spørsmål, ta kontakt med oss på kif@haugesund.kommune.no 

OPPSTARTSTILSKUDD TIL NYE FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG KLUBBER

Tilskuddet skal stimulere og bistå til etablering av nye frivillige organisasjoner. Målet med tilskuddet er å sikre et rikt og mangfoldig organisasjonsliv.

Kriterier

Frivillige organisasjoner registrert i Haugesund som ikke har mottatt støtte fra Haugesund kommune tidligere år.

Organisasjonen må ha minimum 5 registrerte medlemmer.

Hva kan det søkes om tilskudd til

Kostnader knyttet til oppstart, utstyr og annet.

Størrelse på tilskudd

Det kan søkes om engangsstøtte på inntil kr. 30.000

Søknadsfrist er 1. mars.

For spørsmål, ta kontakt med oss på kif@haugesund.kommune.no 

ORGANISASJONER MED EGNE/LEIDE LOKALER/ANLEGG

Tilskuddsordningen skal kompensere for deler av de utgifter som frivilligheten har i forbindelse med drift/leie av egne eller leide anlegg.

Hvem kan søke

Alle frivillige lag og organisasjoner i Haugesund kommune.

Retningslinjer

Det kan søkes om refusjon for utgifter i tidsrommet 1. januar til 31. desember foregående år.

Utgifter det kan søkes refusjon for er strøm, forsikring, renhold, vedlikehold, husleieutgifter, kommunale avgifter m.m. (materialkostnader knyttet til dugnadsarbeid/vedlikehold)

Alle utgifter det søkes refusjon om skal dokumenteres gjennom siste reviderte regnskap. Regnskapet skal fremstå tydelig og detaljert. De utgifter det søkes refusjon om skal samsvare med postene i regnskapet.

Midlene fordeles etter en fordelingsnøkkel der foreningen får dekket deler av sine dokumenterte utgifter. Størrelsen på refusjon vil avhenge av tilgjengelige midler i ordningen og hvor mange som søker. Det vil maks kunne kompenseres for opptil 30 % av dokumenterte utgifter.

Søknadsfrist er 1. mars.

For spørsmål, ta kontakt med oss på kif@haugesund.kommune.no 

PARAIDRETT OG TILRETTELEGGING AV FRITIDSAKTIVITETER

Et tilskudd for å stimulere idrettslag og andre frivillige organisasjoner til å øke aktiviteten og deltakelsen av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan søke

Alle idrettslag og frivillige organisasjoner i Haugesund.

Hva kan det søkes om tilskudd til

Tilrettelegging av aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Innkjøp av nødvendig utstyr

Fysiske tilretteleggingstiltak

Støtte til ekstra utgifter knyttet til reiser, turneringer etc.

Støtte til kompetanseheving for ledere og trenere

Størrelse på tilskudd

Det kan søkes om støtte inntil kr 50.000

Søknadsfrist er 1.mars.

For spørsmål, ta kontakt med oss på kif@haugesund.kommune.no