Sjekkliste utendørsarrangement

Det er flere instanser du som arrangør er pliktig å innhente tillatelse fra og melde fra til dersom du ønsker å gjennomføre et utendørsarrangement. Denne sjekklista kan benyttes for å finne ut hvilke som gjelder for deg. Frist og behandlingstid vil variere etter arrangementets størrelse og art, og det tar lengre tid dersom nødvendig dokumentasjon ikke er fremskaffet. Derfor anbefales det å være ute i god tid.

1. Søk grunneier

Søknad skal sendes til forvalter av området du ønsker å benytte. Her blir det avklart om arealet er tilgjengelig til ønsket dato og om stedet er egnet for aktiviteten du planlegger.

2. Søk Teknisk enhet

Ved trafikkpåvirkning, omlegging eller stenging av gate, fortau og sykkelvei i forbindelse med arrangementet må det søkes Teknisk enhet om arbeidstillatelse. Stengingen krever at det blir utarbeidet en skilt- og arbeidsvarslingsplan. Teknisk enhet utsteder vedtak og skiltentreprenør utfører skiltingen.

3. Søk/meld fra til Politiet

Skal du gjennomføre et arrangement på offentlig sted eller arrangementets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig, må du melde fra til politiet i god tid før arrangementet skal finne sted. Dette er et krav som politiloven stiller til deg som arrangør.

Arrangementer – Politiet.no

4. Meld fra til Haugaland brann og redning

Planlegger du et arrangement i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til den type aktivitet, må du sende melding til Haugaland brann og redning. Dette er krav som brann- og eksplosjonslovgivningen stiller til deg som arrangør.

Arrangement – Haugaland Brann og Redning IKS (hbre.no)

5. Søk Haugesund kommune om skjenkebevilling

Skal det serveres alkohol under arrangement må det søkes om skjenkebevilling for enkeltanledning. Er det et utendørsarrangement skal skisse for utearealet og grunneiers tillatelse legges ved.

Skjenkebevilling – Haugesund kommune

7. Meld fra/ registrer deg hos Mattilsynet

Ved salg av mat under arrangementet anbefales det å gi beskjed til Mattilsynet. Dersom det er du som arrangør som er ansvarlig for salget er du pliktig å registrere virksomheten.

Kortvarig salg av mat | Mattilsynet