Kultur- og fritidsstøtte for barn og unge

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge i Haugesund får delta og aktivt bli medlem i meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter, som samtidig fremmer demokratiske verdier.

Hvem kan søke
Organisasjoner som driver aktiviteter for barn og unge.
Tilby faste medlemsbaserte aktiviteter for målgruppen 6-19 år.
Barne- og ungdomstilskuddet skal understøtte frivilligheten og brukes på barn og ungdom. Ungdom i alderen 13-19 år er en prioritert målgruppe og vektes ekstra i tildelingen.
Ha hovedtilholdssted i Haugesund kommune.
Være åpen for alle.
Ha minst 10 aktive medlemmer med bostedsadresse i Haugesund.
Ha minst 8 samlinger per halvår for medlemmene i hver enkelt alderskategori en søker tilskudd for. Samlingene/aktivitetene skal være inkludert i medlemsavgiften.


Som medlem regnes
En person i alderen 6 – 19 år som har meldt seg inn i organisasjonen og bekreftet sitt medlemskap ved innbetaling av kontingent.
Barn og unge som er del av et familiemedlemskap, men som ikke deltar på egne aktiviteter beregnet for aldersgruppen 6 – 19 år, regnes ikke.
Foreninger som har under 60 % av medlemmene tilhørende i Haugesund får støtte etter det antall medlemmer de har fra Haugesund.


Beregning av tilskudd
Det kan gis tilskudd til delvis dekning av utgifter lag og organisasjoner har til å drifte faste, organiserte aktiviteter for barn og unge. Midlene skal primært gå til aktivitetstilbudet. Frivillige må være en del av organiseringen av aktiviteten.
Faste medlemsbaserte aktiviteter.


Tilskuddet beregnes ut ifra kriterier som
Alderssammensetning: 6-12 år pr= x og ungdom 13-19 år= 3 x.
Aktivitetshyppighet. Det er et krav om minst 8 samlinger per halvår for hver aldersgruppe det søkes tilskudd for.

Søknaden må inneholde
Årsmelding/årsberetning fra foregående år.
Revidert regnskap for siste driftsår.
Budsjett for inneværende år.
Oversikt over antall medlemmer i de aktuelle alderssegmentene.
For åpne møteplasser kreves det en oversikt over gjennomsnittlig besøk for perioden. Denne oversikten må gi informasjon om antall unike deltakere og alder. Kommunen forbeholder seg rett til å etterspørre ytterligere dokumentasjon.

Søknadsfrist er 1. mars.

For spørsmål, ta kontakt med oss på kif@haugesund.kommune.no