Folkehelsetiltak

Tilskudd til nye eller eksisterende aktiviteter som har en folkehelseeffekt på gruppe-, individ- eller befolkningsnivå. Dette kan være tiltak som søker å bedre eller forebygge fysisk eller psykisk uhelse. Det kan også være tiltak og aktiviteter som gir trivsel, mestring, aktivitet og livskvalitet til utsatte grupper i befolkningen.

Hvem kan søke
Alle organisasjoner i Haugesund som er registrert i frivilligregisteret.


Organisasjoner kan søke om å inngå i samskapingprosjekt med kommunen for utvikling og gjennomføring av sitt folkehelsetiltak. Kommunen velger en eller flere organisasjoner til å samarbeide med basert på organisasjonens erfaring og søknad. Sammen utvikles og gjennomføres prosjektet i et tett samarbeid mellom aktørene involvert i prosjektet. Vi mener at vi kan oppnå mer for byen ved å samarbeide. Frivillige organisasjoner har bred kompetanse på sine felt og kommunen ønsker å bidra og legge til rette for gode initiativ og prosjekter.


• Prosjektene skal være av langsiktig karakter.
• Både samskapingsprosjekt og andre tilskudd skal evalueres og justeres i tett samarbeid mellom kommunen og den frivillige organisasjonen.

Retningslinjer
• Søknadene skal knytte seg til kunnskap om folkehelse, lokale data og utfordringsbildet for Haugesund.
• Søker må kunne redegjøre for hvilke folkehelseutfordringer tiltaket/aktiviteten vil bedre, og hvordan dette skal gjøres.
• Årlig rapportering skal inneholde erfaringer, effekt, evaluering og omfang av aktiviteten.
• Det kan søkes om ett, to eller treårig støtte.
Kommunen ønsker å se at organisasjonene klarer å etablere tiltak/aktiviteter med klar folkehelseeffekt som vedvarer over tid.
• Tilskuddet skal i hovedsak gå til aktiviteten og drift av denne, og på den måte komme deltakerne til gode.
• Driften av aktiviteten skal i størst mulig grad gjøres av frivillige, med mulig unntak av oppstartsperiode.
• Tilskuddet som benyttes til å betale kontingenter/årspriser/abonnement til tredjeparter, vil bli nedprioritert. Eksempelvis; apper eller kampanjer.
• Flerårig støtte utbetales kun etter godkjent årsrapport for hvert år, og kommunen vil kunne holde tilbake tilskuddet om rapport uteblir, eller aktiviteten ikke oppfyller formålet det er søkt om.

Søknadsfrist er 1. mars.

For spørsmål, ta kontakt med oss på kif@haugesund.kommune.no