Retningslinjer for tilskudd

Generelle vilkår for tilskudd i Haugesund kommune

Overordnet formål med tilskuddsordningene:

Haugesund kommune skal være en kommune det er godt i å bo i for alle, der alle innbyggere har tilgang til aktiviteter, felleskap og meningsfull fritid.


I tillegg til lovpålagte oppgaver skal kommunen forvalte tilskudd av offentlige midler for å styrke og støtte frivilligheten. Målet med våre tilskuddsordninger er å stimulere til tiltak og drift som bidrar til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og temaplan for Kultur, idrett og frivillighet.
Kommunen skal ha en armlengdes avstand til de frie kultur- og idrettsfeltet, men gjennom våre virkemidler legge til rette for organisasjonslivet. Hvorvidt tilskuddene gir de resultatene som ønskes oppnådd, vil avhenge av hvordan ordningen er utformet og hvordan den forvaltes. Dersom en tilskuddsordning ikke fører til at målene nås, vil det vurderes om ordningen skal endres eller legges ned.

Overordnede kriterier for alle tilskuddsordningene:

o Barne- og ungdomsarbeid

o Lav eller ingen deltakeravgift

o Tilbud for sårbare grupper

o Grupper som ikke har andre tilbud

o Tilbud som er unike eller finnes lite av

Målgrupper

 

Kontrolladgang

Synliggjøring av Haugesund kommune

Likestilling

Klima, miljø og bærekraft

Klageadgang

Søker har rett til å klage på enkeltvedtak (forvaltningsloven§27 3. ledd). Informasjon som gjelder klageadgang, følger alle våre tilskuddsbrev.

Krav til rapportering

Tilbakebetaling eller bortfall av tilskudd

Utbetaling

Tilskuddsordninger

KULTUR- OG FRITIDSTILSKUDD FOR BARN OG UNGE

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge i Haugesund får delta og aktivt bli medlem i meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter, som samtidig fremmer demokratiske verdier.

Hvem kan søke

Som medlem regnes

Følgende organisasjoner er ikke berettiget tilskudd

Beregning av tilskudd

Det kan gis tilskudd til delvis dekning av utgifter lag og organisasjoner har til å drifte faste, organiserte aktiviteter for barn og unge.  Midlene skal primært gå til aktivitetstilbudet. Frivillige må være en del av organiseringen av aktiviteten.

Faste medlemsbaserte aktiviteter          

Tilskuddet beregnes ut ifra kriterier som

Søknaden må inneholde

BARNE OG UNGDOMSTILSKUDD – IDRETT

Formål

Hvem kan søke

Kriterier for tildeling


Retningslinjer

Krav til rapportering

ÅPNE MØTEPLASSER FOR BARN OG UNGE

Formål
Å legge til rette for tilbud som er gratis, og er åpne for alle innenfor et alderssegment i målgruppen
6 -25 år.


Hvem kan søke

Som åpen møteplass regnes

Følgende organisasjoner er ikke berettiget tilskudd


Beregning av tilskudd

Det kan gis tilskudd til delvis dekning av utgifter lag og organisasjoner har til å drifte faste aktiviteter for barn og unge.  Midlene skal primært gå til aktivitetstilbudet. Frivillige må være en del av driften av aktiviteten.

Åpne møteplasser

Tilskuddet beregnes ut ifra kriterier som

Tilskuddsordningen blir administrativt behandlet ut ifra gjeldende rammer.

Søknaden må inneholde

TILSKUDD TIL ORGANISASJONER MED EGNE/LEIDE LOKALER/ANLEGG

Formål

Hvem kan søke

Målgruppe

I behandling av tilskudd blir følgende prioritert

Retningslinjer

INVESTERINGSTILSKUDD EGNE ANLEGG

Formål

Hvem kan søke

Kriterier

Retningslinjer

FOLKEHELSETILTAK

Formål

Tilskudd til nye eller eksisterende aktiviteter som har en folkehelseeffekt på gruppe-, individ- eller befolkningsnivå.

Dette kan være tiltak som søker å bedre eller forebygge fysisk eller psykisk uhelse.
Det kan også være tiltak og aktiviteter som gir trivsel, mestring, aktivitet og livskvalitet til utsatte grupper i befolkningen.

Organisasjoner kan søke om å inngå i samskapingprosjekt med kommunen for utvikling og gjennomføring av sitt folkehelsetiltak. Kommunen velger en eller flere organisasjoner til å samarbeide med basert på organisasjonens erfaring og søknad. Sammen utvikles og gjennomføres prosjektet i et tett samarbeid mellom aktørene involvert i prosjektet.
Vi mener at vi kan oppnå mer for byen ved å samarbeide. Frivillige organisasjoner har bred kompetanse på sine felt og kommunen ønsker å bidra og legge til rette for gode initiativ og prosjekter.

Hvem kan søke

Alle organisasjoner i Haugesund som er registrert i frivilligregisteret.

 Retningslinjer

TILSKUDD TIL PARAIDRETT OG TILRETTELEGGING AV FRITIDSAKTIVITETER

Formål

Hvem kan søke

Hva kan det søkes om tilskudd til

Størrelse på tilskudd

Tilskuddet begrenses oppad til kr 50.000

OPPSTARTSTILSKUDD TIL NYE ORGANISASJONER

Formål

Hvem kan søke

Kriterier for tildeling (krav til søker)

Hva kan det søkes om tilskudd til

Størrelse på tilskudd

ARRANGEMENTSTILSKUDD


Formål

Hvem kan søke

Tilskuddets størrelse