Paraidrett og tilrettelegging av fritidsaktiviteter

Tilskuddet skal stimulere idrettslag og andre frivillige organisasjoner til å øke aktiviteten og deltakelsen av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan søke

Alle idrettslag og frivillige organisasjoner i Haugesund.

Hva kan det søkes om tilskudd til

Tilrettelegging av aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Innkjøp av nødvendig utstyr

Fysiske tilretteleggingstiltak

Støtte til ekstra utgifter knyttet til reiser, turneringer etc.

Støtte til kompetanseheving for ledere og trenere

Størrelse på tilskudd

Det kan søkes om støtte inntil kr 50.000

Søknadsfrist er 1. mars.

For spørsmål, ta kontakt med oss på kif@haugesund.kommune.no