Investeringstilskudd egne anlegg

Tilskuddsordningen skal gi støtte til bygging og/eller rehabilitering av egne anlegg. Haugesund kommune ønsker å støtte opp om frivillige lag og organisasjoner som ønsker å bygge egne anlegg, og vil gjennom investeringstilskudd kunne støtte opp om realisering av prosjekter i regi av frivilligheten.

Kriterier

Anlegg- og aktivitetsbehov som er omtalt i kommunale planer vil bli prioritert.

Anlegg som er spillemiddelberettiget må forholde seg til retningslinjer for spillemidler.

Det må være prosjekter som er bærekraftige, og det må kunne vises til en finansieringsplan og et realistisk driftsbudsjett.

Retningslinjer

Søkere kan få delvis tilskudd til planlegging, prosjektering og bygging/rehabilitering av egne anlegg. Andelen av den økonomiske rammen for støtteordningen vil være avhengig av antall søkere og behovet til dette formålet. Ordningen saksbehandles skjønnsmessig og det gjøres en prioritering mellom innkomne søknader til anlegg som legges frem til politisk behandling.

Maksimalt tilskudd vil være begrenset oppad til 1/3 av totalkostnaden i prosjektet, med et maksimalt tilskudd per anlegg på kr. 2 mill.

Større kostnadskrevende anlegg med en kostnad på over kr. 15 mill. inkl. mva. vil bli vurdert særskilt.

Tiltak for å redusere klimautslipp, som målrettede enøktiltak, vil kunne gi større tilskudd.

Tiltak for å øke tilgjengelighet for alle vil kunne gi større tilskudd.

Kommunen kan i spesielle tilfeller gi en bindende forhåndsuttalelse før investeringer innen universell utforming og enøktiltak.

Søknadsskjemaet åpner 1. august. Søknadsfrist er 1. september.

For spørsmål, ta kontakt med oss på kif@haugesund.kommune.no