Åpne møteplasser for barn og unge

De siste tiårene har det vært en gradvis endring i hvordan barn og unge, særlig ungdom, deltar i fritidstilbud og frivillighet. Haugesund kommune ønsker å stimulere både tradisjonelle medlemsbaserte fritidsaktiviteter og åpne møteplasser uten bindende medlemskap for å nå alle barn og unge.

Formål
Å legge til rette for tilbud som er gratis, og åpent for alle innenfor et alderssegment i målgruppen 6 -25 år.

Hvem kan søke
• Organisasjoner som driver aktiviteter for barn og unge.
• Tilby faste åpne møteplasser for et eller flere alderssegment i målgruppen 6 -25 år.
• Ha hovedtilholdssted i Haugesund kommune.
• Ha aktivitet som er åpen for alle.
• Ha et dokumenterbart gjennomsnittlig besøk av minst 10 barn/unge innenfor målgruppen ukentlig.
• Ha åpent minst 8 ganger per halvår for alle i målgruppen.


Som åpen møteplass regnes
• Et lokale eller fast tilholdssted, innendørs eller utendørs, hvor det minst 8 ganger per halvår tilbys aktiviteter for barn og unge mellom 6-25 år. Eksempler: egenorganisert fysisk aktivitet, andre folkehelserelaterte tilbud som turgrupper, leksehjelp, hobbyaktiviteter eller lignende. Det forventes at tilbudet ledes av ressursperson/aktivitetsleder.
• Tilbudet må være åpent for alle innenfor et alderssegment i målgruppen, uavhengig av kulturell, religiøs og sosioøkonomisk bakgrunn, samt for de med fysiske eller helsemessige utfordringer. Tilbudet skal ikke inneholde partipolitiske- og primært forkynnende aktiviteter.
• Tilbudet må være gratis for deltakende barn og unge.


Følgende organisasjoner er ikke berettiget tilskudd
• Støttemedlemmer.
• Bedriftsidrettslag eller tilbud i skoletiden/SFO/barnehage.
• Bedriftsforeninger.
• Andre organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes eller utenforstående sine økonomiske, yrkesmessige og/eller kommersielle interesser.

Beregning av tilskudd
Det kan gis tilskudd til delvis dekning av utgifter lag og organisasjoner har til å drifte faste aktiviteter for barn og unge. Midlene skal primært gå til aktivitetstilbudet. Frivillige må være en del av driften av aktiviteten.

Tilskuddet beregnes ut ifra kriterier som
• Hyppighet. Det er et krav om at møteplassen må være åpent eksklusivt for målgruppen minst 8 ganger per halvår.
• Aktiviteter og innhold. Vi vil prioritere møteplasser med gode tilbud/muligheter for aktiviteter. Aktivitetene skal være gratis eller ha lav kostnad for barn og unge.
• Møteplasser som trekker til seg et jevnt over høyt antall barn/unge vil kunne prioriteres i tildelingen.
• Åpne møteplasser som legger opp til medvirkning fra barn og unge, eksempelvis gjennom et ungdomsstyre, aktivitetsråd eller lignende hvor barn og unge får reell påvirkning og ansvar for møteplassen og aktivitetstilbudet, vil prioriteres innenfor tilskuddsrammen.
• Organisasjoner innen kultur, idrett og frivillighet kan søke ordningen.
Tilskuddsordningen blir administrativt behandlet ut ifra gjeldende rammer.


Søknaden må inneholde
• Årsmelding/årsberetning fra foregående år.
• Revidert regnskap for siste driftsår.
• Budsjett for inneværende år.
• En oversikt over gjennomsnittlig besøk for perioden.
Denne oversikten må gi informasjon om antall unike deltakere og alder. Kommunen forbeholder seg rett til å etterspørre ytterligere dokumentasjon.

Søknadsfrist er 1. mars.

For spørsmål, ta kontakt med oss på kif@haugesund.kommune.no